THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Bộ môn Giáo dục chính trị tổ chức Seminar tháng 12/2016 với chủ đề: “Đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới”

Chủ nhật - 18/12/2016 08:47
          Ngày 15/12/2016 Bộ môn giáo dục chính trị đã tổ chức Semimar với nội dung “Đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới”. Buổi Seminar được tổ chức tại phòng hội thảo khoa Điện, thành phần tham dự về phía khoa có NCS. Phạm Thị Hồng Hoa – Trưởng khoa và 12 thầy cô là giảng viên trong Bộ môn tham dự.
          Chủ trì buổi Seminar tháng 12/2016, NCS. Phạm Xuân Đức – Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể, Trưởng bộ môn Giáo dục chính trị đã đọc đề dẫn khai mạc và nêu vị trí, vai trò và ý nghĩa của đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, nhất là sau bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Từ đó nêu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết nghiên cứu vận dụng đường lối của Đảng trong điều kiện thực tiễn đất nước hiện nay.
[15 12 2016 14 40 17]image
NCS. Phạm Xuân Đức – Phó Trưởng khoa GDCT&TC đọc đề dẫn khai mạc
          Tại buổi Seminar các thày cô được phân công đã làm rõ: Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối; mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo; một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh kế quốc tế; thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân, cụ thể:
Thứ nhất, Hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối:
          Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX: Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc. Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng khoảng và sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế.
          Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó: Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu hoá là quá trình lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan toả ra phạm vi toàn cầu, trong đó hàng hoá, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động,...
          Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ những năm 1990, có nhiều chuyển biến mới, tác động sâu sắc tới nước ta.
          Thứ hai, quá trình hình thành đường lối
         Giai đoạn 1986 - 1996: Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế.
          Giai đoạn 1996 - nay: Bổ sung và phát triển đương lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
          Thứ ba, Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
          - Cơ hội và thách thức: Về cơ hội, xu thế hoà bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh tế tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế. Mặt khác, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Về thách thức, những vấn đề toàn cầu như: phân hoá giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia,... gây tác động bất lợi đối với nước ta.
          - Mục tiêu nhiệm vụ đối ngoại: Lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, để phát triển kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. Mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế là để tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước;...
          - Tư tưởng chỉ đạo:
         Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam; Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thê giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội; Kết hợp đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân; Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế, cơ chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
          Thứ tư, Một số chủ trương, chính sách  về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh kế quốc tế
          Trong các văn kiện của Đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X (2/2007) đã đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như: Đưa ra các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp; Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy địng của WTO; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực cho bộ máy nhà nước; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế; Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập; Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội; Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập; Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; Đổi mới và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại.
          Thứ năm, Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
        Thành tựu và ý nghĩa: Một là, phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là, giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan. Ba là, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá. Bốn là, tham gia sâu rộng vào các tổ chức quốc tế. Năm là, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiêp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý. Sáu là, từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh.
Hạn chế và nguyên nhân: Một là,trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, chúng ta còn lúng túng, bị động. Hai là, một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Ba là, chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. Bốn là, doanh nghiệp nước ta hầu hết qui mô nhỏ, yếu kém cả về quản lý và công nghệ; trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trình độ, trang thiết bị lạc hậu. Năm là, đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng.
          Từ đó các thày cô đã thống nhất cho rằng đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó đã mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam. Đường lối đổi mới của Đảng đã đưa đất nước ra khỏi những khủng hoảng mang tính hệ thống của mô hình CNXH kiểu cũ, đưa đất nước ra khỏi giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam XHCN.
[15 12 2016 14 40 04]image
Toàn cảnh buổi Seminar tháng 12/2016
          Sau một thời gian làm việc rất tích cực và sôi nổi buổi Seminar đã thành công tốt đẹp, NCS. Phạm Xuân Đức đã kết luận về sự cần thiết việc nghiên cứu đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới vào công tác giảng dạy đưa đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó nhấn mạnh trong thời gian tới giảng viên, đảng viên trong khoa cần tích cực nghiên cứu và vận dụng đưa đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới vào trong các bài giảng và nhấn mạnh:
          Thứ nhất: Đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới được coi là mấu chốt trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh.
          Thứ hai: Trong thời kỳ đổi mới hiện nay nghiên cứu đường lối đối ngoại của Đảng chúng ta thấy giá trị của nó mang đầy tính lý luận và thực tiễn.
          Thứ ba: Xây dựng đất nước trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng và nhân dân ta cần phải tiếp tục quán triệt, bổ sung đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.
          Buổi Seminar tháng 12 cũng như các buổi Seminar trước, nó đã trở thành buổi sinh hoạt học thuật không thể thiếu để các thày, các cô trong Bộ môn giáo dục chính trị học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Buổi Seminar lần này đã kịp thời làm rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đang phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Hơn bao giờ hết, chúng ta luôn tin tưởng vào đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Qua đây giúp giảng viên được cập nhật những kiến thức mới vào trong quá trình giảng dạy, giúp sinh viên nâng cao ý thức chính trị và chấp hành đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng trong thực tiễn cuộc sống./.
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay40
  • Tháng hiện tại9,301
  • Tổng lượt truy cập165,702
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây