THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Gắn lý luận với thực tiễn của giảng viên trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị

Thứ hai - 26/09/2016 08:06
          Vấn đề quan hệ giữa lý luận và thực tiễn có tầm quan trọng trong dạy học các học phần lý luận chính trị. Trên thực tế, các môn lý luận chính trị thường được sinh viên quan niệm là môn học khô khan, chỉ mang tính chất sách vở, giáo điều cho nên trong quá trình giảng dạy, giảng viên chỉ cốt làm sao truyền đạt đủ nội dung tinh thần của giáo trình còn sinh viên chỉ cần thuộc lòng để có kiến thức khi thi. Để thực hiện việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị, một trong những vấn đề quan trọng nhất là phải gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
          Các học phần lý luận chính trị bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam,... Đặc thù của các tri thức triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,... có tính trừu tượng, tính khái quát, tính thực tiễn cao, yêu cầu người học phải tìm hiểu, suy ngẫm, đào sâu kiến thức, có phương pháp nhận thức khoa học mới hiểu được bản chất của những tri thức này.
          Mục đích của các khoa học Chính trị, đặc biệt là lý luận mácxit đều nhằm trang bị cho con người một lý luận cách mạng, một công cụ để cải tạo thế giới. Đây là đặc điểm nổi bật của lý luận chính trị, làm cho nó khác các ngành khoa học khác. Vì vậy, việc liên hệ với thực tiễn sẽ làm cho lý luận này đi vào cuộc sống. Mặt khác, về bản chất, mọi tri thức lý luận, đều được khái quát từ thực tiễn cuộc sống, từ thực tế khách quan. Cho nên, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị càng gắn với thực tiễn bao nhiêu sẽ càng trở nên chuẩn xác bấy nhiêu. Các môn Lý luận chính trị góp phần hình thành, bồi dưỡng cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng ta, góp phần định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ.
           Vai trò gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin
Trước sự vận động và biến đổi không ngừng của thực tiễn, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn lịch sử cụ thể ở Việt Nam người giảng viên nói chung, đặc biệt là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng tất yếu phải luôn luôn quán triệt nguyên tắc “gắn lý luận với thực tiễn”. Vì thế, một trong những vấn đề đổi mới giảng dạy lý luận chính trị nhất thiết phải thấy được vai trò của việc liên hệ với thực tiễn để nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào tạo.
           Thứ nhất, gắn lý luận với thực tiễn giúp cho người học nắm bắt, hiểu biết rõ hơn tri thức của các môn lý luận chính trị.
          Các môn Lý luận chính trị chứa đựng một khối lượng kiến thức rất rộng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng gắn với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị. Những các khái niệm, phạm trù thường có tính trừu tượng cao; các quan điểm, nguyên tắc thường được xem là khô khan, cứng nhắc đối với sinh viên. Vì vậy, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và có nhiều ví dụ minh họa. Các bài giảng phải được chuẩn bị công phu, nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy được thế mạnh công nghệ thông tin giúp sinh viên có cái nhìn khách quan, chân thực về thế giới.
          Thứ hai, tiếp cận với thực tiễn giúp cho việc bổ sung lý luận kịp thời, làm cho lý luận mang tính chân lý hơn.
          Có thể khẳng định rằng phần lớn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi các em cần được trang bị tốt về mặt lý luận chính trị. Cụ thể khi tiếp cận với thực tiễn giúp cho sinh viên có khả năng đánh giá những vấn đề phức tạp trong cuộc sống một cách đúng đắn hơn, biết đấu tranh chống lại những hiện tượng xã hội tiêu cực ảnh hưởng tới đời sống tinh thần và xã hội.
          Thứ ba, gắn lý luận với thực tiễn làm cho người học hiểu được ý nghĩa của việc học tập các môn lý luận chính trị, tạo hứng thú cho người học khi học môn học này.
          Như chúng ta đã biết, lý luận gắn liền với thực tế là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác, nguyên tắc của công tác lý luận nói chung. Bài giảng có tính thực tiễn sẽ làm cho các nguyên lý, lý luận trừu tượng, khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề gần gũi, giản dị, dễ tiếp thu.
          Yêu cầu thực hiện nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin
         Từ vai trò gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các học phần chính trị giúp sinh viên nắm bắt, hiểu biết rõ hơn tri thức của các môn lý luận chính trị, bổ sung lý luận kịp thời, làm cho lý luận mang tính chân lý hơn và hiểu được ý nghĩa của việc học tập các môn lý luận chính trị đòi hỏi mỗi giảng viên thực hiện một số yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn như:
            Một là, người giảng viên phải có lượng tri thức lý luận chính trị xác định và thực sự vững vàng.
           Các kiến thức học phần chính trị có vai trò quan trọng nhằm trang bị thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho hoạt động nhận thức cũng như hoạt động cải tạo thế giới của con người. Điều đó sẽ giúp cho giảng viên có được sự nhìn nhận đúng đắn và tìm ra hoặc áp dụng các phương pháp khoa học để giảng dạy và nâng cao chất lượng bài giảng. Tuy nhiên, ngoài những kiến thức nền tảng nói trên, giảng viên còn cần phải không ngừng mở rộng kiến thức của mình bằng các kiến thức khoa học khác có liên quan. Chỉ khi nào nắm được các nội dung khoa học thực sự sâu sắc, người thầy giáo mới có thể liên hệ với thực tiễn một cách dễ dàng.
           Hai là, người giảng viên cũng cần phải có lương tâm, có ý thức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình và say mê với công việc dạy học.
           Đó chính là đạo đức nghề nghiệp, điều khiến người giảng viên phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp trồng người, sự nghiệp đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau. Đạo đức nghề nghiệp cũng giúp cho mỗi giảng viên tự ý thức được việc tự học, tự đào tạo, tự bồi dưỡng, học tập ở mọi nơi, mọi lúc, học tập suốt đời để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp trồng người, trở thành những người có uy tín trong quá trình giảng dạy mà đặc biệt là uy tín khoa học được sinh viên và đồng nghiệp đánh giá cao.
          Đạo đức nghề nghiệp của người giảng viên lý luận chính trị ở nước ta hiện nay cũng đòi hỏi người giảng viên phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường cách mạng kiên định, có lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Giảng viên cũng phải là người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng về việc làm của mình và phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
          Ba là, người giảng viên phải chuẩn bị tốt nội dung gắn với phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm đạt được mục đích yêu cầu bài giảng.
          Nội dung bài giảng phải đúng với chương trình và yêu cầu môn học, khóa học nhất là bám sát mục đích, yêu cầu của từng bài giảng. Mục đích bài giảng nhằm trang bị tri thức lý luận chính trị cho sinh viên, giúp sinh viên vận dụng những tri thức ấy vào chỉ đạo hoạt động cải tạo hiện thực một cách linh động, sáng tạo, có hiệu quả cao nhất. Giảng viên phải biết khơi dậy và phát huy cao độ nguồn cảm hứng của sinh viên trong quá trình lên lớp cũng như trong thảo luận, xêmina. Muốn đạt mục đích ấy, người giảng viên phải sử dụng các phương pháp, phương tiện dạy học tích cực một cách thuần thục, khoa học và sáng tạo phù hợp điều kiện, yêu cầu lớp học bằng các yếu tố trực quan sinh động tạo sự tin tưởng của sinh viên vào tri thức lý luận.
          Bốn là, người giảng viên phải luôn luôn lắng nghe, học tập và đổi mới trong quá trình giảng dạy.
         Người giảng viên phải luôn luôn chân thành lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc những ý kiến của đồng nghiệp, chân thành lắng nghe ý kiến của sinh viên trong quá trình lên lớp cũng như trong thảo luận, xêmina, nhất là phiếu tham khảo. Phải không ngừng học hỏi, tự học, tự rèn luyện, tự vươn lên trong bất kỳ tình huống, khó khăn, gian khổ nào; Phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, của thời đại đặt ra trong từng giai đoạn lịch sử với những nhiệm vụ cách mạng cụ thể của đất nước, dân tộc, địa phương.
          Các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập phải được hiện đại, đồng bộ cùng một lúc đáp ứng kịp thời cho yêu cầu thực tiễn của quá trình dạy và học đặt ra.
         Có thể khẳng định, việc gắn lý luận và thực tiễn là rất cần thiết. Đặc biệt, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực khoa học chính trị. Gắn lý luận với thực tiễn đảm bảo cho sự thành công của một bài giảng, cho việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cho việc nâng cao tính thuyết phục, sức lôi cuốn, nâng cao tính sinh động, hấp dẫn của các phọc phần khoa học chính trị, nó tạo sự phù hợp đối với mọi đối tượng, mọi trình độ. Sự đảm bảo được tính thống nhất, gắn kết được một cách hài hoà giữa lý luận và thực tiễn như là một tiên đề, một chân lý bởi ai cũng biết “mọi lý thuyết đều chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”./.

Tác giả bài viết: Ths. Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay45
  • Tháng hiện tại9,306
  • Tổng lượt truy cập165,707
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây