THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Một số nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên

Thứ ba - 06/12/2016 22:11
          Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam và thế giới. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ, lớp người kế cận sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Người cho rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.
           Chính vì thế trước lúc đi xa Người không quên căn dặn Đảng ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Trong những năm qua, cùng với quá trình giáo dục, hiệu quả của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang có tác động sâu sắc đến thái độ và ý thức chính trị đạo đức của thanh niên, họ quan tâm và có trách nhiệm hơn với sự phát triển của đất nước, phát huy sức sáng tạo, chủ động hoà nhập cùng thế giới.
          Tuy nhiên, trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, một bộ phận thanh niên xa rời các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, tư tưởng hưởng thụ, đua đòi, ngại khó, sợ khổ, sống ích kỷ, sa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật,... Vì vậy, việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Để thanh niên khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội thì việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay cần chú trọng một số nội dung cơ bản cơ bản sau:
          1. Giáo dục lý tưởng cách mạng:Việc giáo dục lý tưởng cách mạng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Lý tưởng thôi thúc con người hành động để thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích. Đã là con người ai cũng cần có lý tưởng để phấn đấu. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh niên – tuổi đẹp nhất của đời người, mỗi thanh niên dù ở điều kiện và cương vị khác nhau đều hướng tới những ước mơ cao nhất và đẹp nhất của đời mình. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi đang hoàn thiện nhân cách. Thanh niên khao khát lý tưởng và hành động thực hiện lý tưởng hướng tới các giá trị xã hội, nhưng lại chưa đủ kinh nghiệm và sự từng trải để có cách suy xét đánh giá các giá trị, lựa chọn giá trị theo sự chỉ dẫn sáng suốt của lý trí. Vì thế thanh niên rất cần đến những tác động của giáo dục xã hội để định hướng cho họ thực hiện lý tưởng mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Lý tưởng cách mạng mà Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục cho thanh niên là phấn đấu cho tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng trên đất nước ta và trên thế giới. Theo Hồ Chí Minh có giác ngộ lý tưởng mới giúp thanh niên hiểu lý tưởng đó cáo đẹp như thế nào, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện lý tưởng.
          2. Giáo dục tinh thần yêu nước: Trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu là giáo dục tinh thần yêu nước, được biểu hiện ở hai chữ Trung - Hiếu. Trong năm điều Người dạy thiếu niên nhi đồng, điều thứ nhất là: “Yêu tổ quốc yêu đồng bào”, đối với thanh niên “trước hết phải yêu tổ quốc, yêu nhân dân, phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn”. Người thanh niên phải một lòng một dạ chiến đấu vì tổ quốc, trung thành với Đảng, ngay thẳng. Chữ “Trung” theo quan niệm xưa là trung với vua, với triều đại phong kiến, chữ “Trung” hay phẩm chất “trung” này được Hồ Chí Minh mở rộng hơn với những nội dung mới khác về chất, không phải trung với vua mà “trung thành tuyệt đối với tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng”. Trung với nước tức là trung thành với lý tưởng với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, với con đường đi lên và phát triển của đất nước. Trung với nước có nghĩa là trong mối quan hệ cá nhân với đất nước, với tổ quốc phải biết đặt lợi ích của tổ quốc, của những người dân lên trên, quyết tâm phấn đấu, thực hiện mục tiêu cách mạng, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng. Bằng cách đó, Hồ Chí Minh đã chuyển hoá đạo đức cũ thành đạo đức cách mạng.
          3. Giáo dục đạo đức cách mạng: Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên. Đây là nhiệm vụ hàng đầu, bởi Người chỉ rõ “thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”.  Vì vậy để làm cho thanh niên nhận thức rằng đạo đức cách mạng là “nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Với bốn đức để làm người: cần, kiệm, liêm, chính, Thanh niên phải biết phấn đấu, hy sinh, đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Do đó phải chí công vô tư và trọn đời trung hiếu với dân, với nước. 
          4. Giáo dục thanh niên từ bỏ chủ nghĩa cá nhân: Trong công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh quan tâm đến việc giáo dục thanh niên từ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Theo Người: Lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, tham ô, lãng phí. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng. Nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của việc đấu tranh  từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, Người cho rằng, để thực hiện điều đó một cách hiệu quả thì mỗi người phải tự mình hoà vào tập thể, phấn đấu cố gắng vì lợi ích của tập thể, phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Muốn thế thì phải giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào trí tuệ của nhân dân, của tập thể, hoà mình vào tập thể để tìm thấy sức mạnh trong tập thể cũng như nhân dân. Thanh niên là những người trẻ tuổi, hăng hái trong mọi công việc chung, có thể gánh vác được những công việc trọng đại của đất nước.
          Tư tưởng giáo dục đạo đức cho thanh niên của Hồ Chí Minh xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của dân tộc, từ sự vận động và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin về vị trí và vai trò nhiệm vụ của thanh niên. Ðối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thanh niên có vai trò, vị trí, khả năng cách mạng to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới. Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, vấn đề thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Vì vậy, cả cuộc đời của mình Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm đối với việc giáo dục đạo đức thanh niên. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên chứa đựng những nội dung phong phú, sâu sắc và thiết thực từ quan điểm, nguyên tắc đến phương pháp, phương châm và các hình thức giáo dục phù hợp với thanh thiếu niên ở nước ta. Những chỉ dẫn đó của Người mãi mãi còn giá trị và có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn công tác giáo dục thanh niên nước ta hiện nay.
          Trong giai đoạn hiện nay, bối cảnh quốc tế và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, đan xen giữa thời cơ và thách thức. Đặc biệt hơn trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, thực hiện theo tư tưởng của Bác mỗi thanh niên Việt Nam cần ra sức học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Người.Đặc biệt, trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Sao Đỏ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, sinh viên trường Đại học Sao Đỏ bên cạnh việc học tập, rèn luyện về chuyên môn các em cũng đã tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức thông qua các hoạt động phong trào do các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như nhà trường phát động. Bên cạnh đó thông qua các bài giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã giúp các em hiểu và thấm nhuần hơn nữa tư tưởng đạo đức của Người để từ đó ra sức rèn luyện để trở thành người công dân tốt cho xã hội./.

Tác giả bài viết: Ths. Đỗ Thị Thùy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay561
  • Tháng hiện tại9,907
  • Tổng lượt truy cập178,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây