THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho thanh niên việt nam hiện nay

Thứ sáu - 09/12/2016 08:52
          Chúng ta đang sống trong thời đại mới - thời đại văn minh, khoa học, nhất là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin, đã làm cho cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy giá trị đạo đức đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất. Hơn nữa, giới trẻ ngày nay chạy theo lối sống hưởng thụ, buông thả. Họ bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của nhân cách con người. Vấn đề này đang là bài toán cho các nhà giáo dục trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, những chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các dân tộc tiên tiến trên thế giới.
          Thanh niên là lớp đối tượng có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Thế hệ trẻ luôn có xu hướng vươn tới lý tưởng cao đẹp, những giá trị tinh thần trong sáng. Điều này không chỉ là nguyện vọng của toàn xã hội mà nó còn xuất phát từ những nhu cầu chính đáng của tuổi trẻ. Do đó, công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên là nhiệm vụ chiến lược của mỗi quốc gia, Việt Nam cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Việc chúng ta tham gia vào quá trình mở cửa, hội nhập, giao lưu kinh tế, văn hóa đã tạo điều kiện cho sự thay đổi các quan niệm đạo đức trong xã hội. Đặc biệt dưới sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường bao gồm cả hai mặt tích cực và tiêu cực đã làm hình thành những giá trị đạo đức mới và có tác động khá lớn đến thái độ, cách cư xử của con người và những sự thay đổi trong xã hội thường có tác động rất mạnh mẽ đến thế hệ trẻ bởi họ là những người nhạy cảm, chịu sự ảnh hưởng lớn nhất trước sự thay đổi của tình hình thế giới cũng như quốc tế.
          Mặc dù thanh niên có vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội nhưng không phải tất cả đều nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Họ còn thiếu ý thức rèn luyện, non kém về tư tưởng chính trị, chưa nhận rõ về tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, thiếu ý chí phấn đấu, sống thực dụng, vị kỷ, coi thường các giá trị nhân văn, kỷ cương đạo lý, ngại tham gia các hoạt động xã hội,...Do sự biến đổi nhanh về tâm lý mà thanh niên trở nên nhạy cảm, dễ bị tác động trước những sự thay đổi và có thể trở nên phiêu lưu, quá khích nếu không được định hướng một cách đúng đắn.
        Thanh niên chính là tương lai của mỗi dân tộc và bức tranh suy thoái đạo đức đang diễn ra là nỗi lo lắng chung của thế giới. Với các nước đang phát triển như nước ta, vấn đề suy thoái đạo đức trong xã hội, trong thanh niên sinh viên lại càng có những diễn biến phức tạp hơn do sự tác động của nhiều yếu tố, nhất là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra cơ sở vật chất tương đối cho việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đời sống vật chất được cải thiện, nâng cao cũng có tác động không nhỏ đến các thành viên trong xã hội, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm như thanh niên sinh viên.
         Trong thời gian tới, công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vậy để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
          Thứ nhất, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội đối với công tác này. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục đạo đức cho thanh niên là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
          Thứ hai, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho thanh niên, chúng ta cần phải xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những chuẩn mực đạo đức mới trong thanh niên. Môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, đạo đức, lối sống của con người nhất là đối với lớp trẻ. Với ý nghĩa đó, xây dựng môi trường xã hội văn hóa, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, xã hội văn hóa, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội. Làm tốt việc xây dựng môi trường văn hóa cũng chính là tạo nên sự “tự miễn dịch” cho mỗi người, mỗi gia đình trước sự tấn công vô cùng nguy hiểm của các thế lực phi văn hóa, phản văn hóa, phản nhân văn v.v.
         Thứ ba, kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho thanh niên. Gia đình, nhà trường và xã hội là những thiết chế có những chức năng giáo dục cá nhân không hoàn toàn giống nhau. Trong quá trình tổ chức giáo dục cho thanh niên, đặc trưng của từng thiết chế được bộc lộ rõ rệt và cần bổ sung cho nhau. Trong thực tế hiện nay, do sự hợp tác, phối hợp giữa các thiết chế giáo dục còn lỏng lẻo, hiệu quả còn thấp, cho nên mặt mạnh của mỗi thiết chế chưa được phát huy, chưa được bổ sung cho nhau trong quá trình giáo dục đạo đức cho thanh niên. Để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức cho thanh niên một trong những giải pháp cơ bản không thể thiếu, đó là sự kết hợp giáo dục của gia đình, của nhà trường, và của xã hội thành một quá trình thống nhất, liên tục và hoàn chỉnh, sự kết hợp này, sẽ tạo ra một sự thống nhất trong tư tưởng và hành động đối với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở chúng ta rằng: Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, cần có sự giáo dục ngoài xã hội và của gia đình để giúp việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Gáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không bao giờ được như mong muốn.
         Thứ tư, đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức thanh niên. Để công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên ngày càng được nâng cao và phát huy hiệu quả, việc trước hết cần phải đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức. Hiện nay công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên ở nước ta còn nhiều hạn chế như việc giáo dục đạo đức còn bị coi nhẹ, giáo dục đạo đức chỉ đơn thuần là những bài giảng lý thuyết, không gắn liền với thực tiễn; hình thức giáo dục còn nghèo nàn và khô cứng.v.v… Vì vậy, đây chính là biện pháp mang tính chiến lược trong giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay.
          Có thể khẳng định rằng trong mọi giai đoạn phát triển của đời sống con người, những vấn đề đạo đức, giá trị luôn có một vai trò quan trọng nhất định. Con người không thể tồn tại nếu thiếu đi những thước đo căn bản về đạo đức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của một cá nhân, mà nó là vấn đề của cả một cộng đồng, xã hội. Do đó, giáo dục cho mỗi người về nghĩa vụ đạo đức chính là một khâu quan trọng trong xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa và nó phải được đặt lên hàng đầu. Có như vậy chúng ta mới chủ động và tích cực hơn nữa trong việc giáo dục và tu dưỡng đạo đức, làm cho nó trở thành phù hợp với điều kiện mới và là động lực để đưa nước ta ngày một phát triển hơn. Như vậy, để phát triển xã hội bền vững, những nhà giáo dục và những người có trách nhiệm phải có một hướng đi đúng đắn cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong giá trị đạo đức, cần định hướng để họ có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao đẹp để có thể đứng vững trước mọi thử thách và sóng gió trong cuộc đời.

Tác giả bài viết: ThS Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay69
  • Tháng hiện tại9,330
  • Tổng lượt truy cập165,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây