THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Tóm tắt luận án của tân Tiến sỹ Nguyễn Thị Hảo

Thứ hai - 23/01/2017 16:03

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

          Lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, phụ nữ là một trong những nguồn lực cơ bản và đã có những đóng góp rất lớn lao vào sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Vì vậy, thực hiện bình đẳng  giới, phát huy vai trò của phụ nữ đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.

          Đồng bằng sông Hồng (hay châu thổ sông Hồng) là một khu vực rộng lớn nằm quanh hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, vùng đất là nơi chịu tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay, phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng xã hội cũng như gia đình chưa đánh giá đúng những cống hiến này của người phụ nữ.

          Những nghiên cứu hiện nay về phụ nữ ở Đồng bằng sông  Hồng còn chưa đề cập nhiều đến vai trò và vị thế của họ, bởi lẽ Đồng bằng sông Hồng là nơi bị ảnh hưởng sâu sắc các quan điểm Nho  giáo, nên tâm lý “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào suy nghĩ, hành vi, thái độ của người dân nơi đây (trong đó có cả phụ nữ). Bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng còn giữ lối sống khép kín, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động bên ngoài gia đình, nhất là về chính trị, văn hóa – xã hội. Đây chính là những rào cản bất lợi đối với phụ nữ trong quá trình tôn vinh vị thế của mình.

          Tác giả lựa chọn đề tài: “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay” làm luận án tiến sỹ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử chính là nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu cấp thiết đó.

2.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu

          Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn chung về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa, luận án phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất những quan điểm cơ bản, các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

Nhiệm vụ nghiên cứu

          Thứ nhất, luận án phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn chung về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Thứ hai, luận án đánh giá thực trạng và đặt ra những vấn đề  cần giải quyết hiện nay đối với vai trò này của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

          Thứ ba, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng gồm nhiều tầng lớp khác nhau, luận án chủ yếu nghiên cứu phụ nữ trong các gia đình làm nông nghiệp, ngoài ra còn có một bộ phận phụ nữ làm nghề thủ công và dịch vụ.

          Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố; trong đó luận án chú trọng phân tích vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa ở một số tỉnh/thành phố có tính đại diện: Thành phố Hà Nội (đại diện cho trung tâm); tỉnh Hải Dương (đại diện cho các tỉnh phía Bắc); tỉnh Thái Bình (đại diện cho các tỉnh phía Nam).

          Luận án nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ đổi mới  đất nước, đặc biệt chú ý giai đoạn từ năm 1998 (năm có Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng nền văn hóa  Việt  Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có vấn đề xây dựng gia đình văn hóa) đến nay.

4.Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án

Cơ sở lý luận: Luận án được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách  của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Cơ sở thực tiễn: Luận án tập trung vào thực tiễn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, tình hình xây dựng gia đình văn hóa và vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình  văn hóa thời kỳ đổi mới.

Phương pháp nghiên cứu: Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn, kết hợp lịch sử - lôgic, đối chiếu, so sánh, thống kê,... Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy, tính đại diện của thông tin, luận án còn sử dụng các phương pháp định tính (như phỏng vấn sâu) và phương pháp định lượng (như bảng hỏi) của xã hội học.

5.Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án

          Từ góc độ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận án đã làm rõ một số khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa và những vấn đề đặt ra, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận

          Kết quả của luận án góp phần khẳng định tính đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò của phụ nữ trong gia đình; bổ sung, phát triển một số vấn đề lý luận khoa học về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả của luận án còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập các vấn đề liên quan đến vai trò gia đình, vai trò phụ nữ, bình đẳng giới,…
Ý nghĩa thực tiễn

          Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt đảng ủy, chính quyền và các cấp hội vùng Đồng bằng sông Hồng quyết định những chủ trương, biện pháp nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.

7.Kết cấu của luận án

         Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 4 chương (11 tiết).

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Các công trình nghiên cứu về phụ nữ nôngthôn

          Các công trình nghiên cứu đã đề cập ở tầm vĩ mô các vấn đề  về phụ nữ nông thôn, luận giải rõ vai trò của phụ nữ nông thôn dưới nhiều phương diện, đưa ra được một số kiến nghị về chính sách xã hội cần thiết để phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong đời sống gia đình và xã hội.

Các công trình nghiên cứu về xây dựng gia đình văn hóa

          Các công trình nghiên cứu bước đầu đã làm rõ chính sách đổi mới kinh tế của Đảng, Nhà nước, khẳng định sự phát triển ổn định của xã hội không thể tách rời sự phát triển của con người và vai trò của gia đình trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhân cách con người mới trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng.

Các công trình nghiên cứu về vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa

          Các công trình chủ yếu đề cập đến một số vấn đề như: Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ; Sự tham gia và quyền quyết định của phụ nữ nông thôn trong gia đình và xã hội; Vai trò người chủ hộ trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc,... Những vấn đề này sẽ góp phần làm rõ thêm một số nội dung quan trọng trong định hướng nghiên cứu của đề tài luận án.

Khái quát những thành tựu của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và những vấn đề luận án cần  tiếp tục nghiên cứu

          Những thành tựu của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

         Thứ nhất, các công trình khoa học đã phân tích làm rõ vai trò của phụ nữ nông thôn nói chung, phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thứ hai, các nhà khoa học đã đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa nói chung, gia đình văn hóa ở khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng. Thứ ba,  một số công trình đã đề cập đến vai trò, vị thế xã hội của phụ nữ  trong các gia đình nông thôn, trong đó có gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là những tư liệu quan trọng để tác giả luận án  tham khảo trong nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

         Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu

        Thứ nhất, làm rõ một số lý thuyết, quan điểm và phân tích nội hàm các khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa; đi sâu tìm hiểu những yếu tố tác động đến vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Thứ hai, nghiên cứu thực trạng vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay; từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết đối với vai trò xây dựng gia  đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Thứ ba, đề xuất các quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu phát huy   vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng  bằng sông Hồng trong thời gian tới.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

          Thông qua việc đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài ở ba nhóm nghiên cứu chính: Phụ nữ nông thôn vùng  Đồng bằng sông Hồng; Gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng; Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa, tác giả đã chỉ ra giá trị khoa học của các công trình, luận án đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA

          Một số lý thuyết, quan điểm chính được vận dụng trong nghiên cứu

Lý thuyết vai trò xã hội

          Lý thuyết vai trò xã hội, trước hết xuất phát từ quan điểm về vị thế xã hội. Trong triết học, vị thế xã hội là biểu hiện cho mức độ quan trọng hay không quan trọng thế nào của cá nhân, cộng đồng xã hội đối với tiến bộ và phát triển xã hội. Mỗi cá nhân có nhiều vị thế và vai trò khác nhau ở gia đình, ngoài xã hội,… và tuỳ theo vai trò của mình mà cá nhân đó sẽ có cách ứng xử, hành vi, tác phong, hành động tương ứng với vai trò mà cá nhân đảm trách.

Lý thuyết nữ quyền và nhận thức trong phong trào Phụ nữ trong phát triển, Giới trong phát triển

 • Lý thuyết nữ quyền được kiểm nghiệm qua các nghiên cứu thực tế về đời sống phụ nữ và trở thành một khoa học có tham vọng, lý giải thực trạng, nguyên nhân việc áp bức, bóc lột, bất công đối với phụ nữ trong lịch sử, cũng như trong xã hội hiện đại.

 • Lý thuyết nữ quyền đã góp phần dấy lên phong trào Phụ nữ trong phát triển (WID) ở những nước công nghiệp phát triển, những năm 60-70 của thế kỷ XX. Phong trào WID đã hướng tới đòi sự công bằng cho phụ nữ bằng cách, một mặt, yêu cầu đưa phụ nữ vào các quá trình phát triển; mặt khác, đồng thời yêu cầu đáp ứng những mối quan tâm lớn của phụ nữ như: Việc làm, học hành, chăm sóc sức khỏe,…

 • Phong trào Giới trong phát triển (GAD) xuất hiện ở nhiều nước, trước hết ở những nước công nghiệp phát triển vào những năm 70-80 của thế kỷ XX, nhằm khắc phục những hạn chế của Phong trào WID. Cách tiếp cận mới của GAD mang ý nghĩa của một lý thuyết mới: Đó là nhận thức mang tinh thần giới và bình đẳng giới.

          Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình

          Khi loài người còn sống trong chế độ thị tộc, mẫu quyền, và với hình thức gia đình huyết tộc (gia đình tập thể, hôn nhân theo thế hệ), thì người phụ nữ có vai trò quyết định trong gia đình. Sản xuất phát triển nhanh chóng khiến cho của cải tăng lên, vai trò của người đàn ông lúc này lại trở nên quan trọng. C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra, trong chủ nghĩa tư bản, việc sử dụng lao động vào nền sản xuất xã hội (sản xuất lớn bằng máy móc) đã dẫn đến sự mâu thuẫn và xung đột gay gắt với việc thực hiện chức năng gia đình, chức năng xã hội của người phụ nữ. Sự xung đột không thể giải quyết triệt để, trái lại, nó càng làm trầm trọng thêm tình trạng “một cổ hai tròng” của họ.

          Kế thừa quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin cũng đã chỉ ra vai trò to lớn của người phụ nữ ngay trong xã hội cũ (phong kiến chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa,…), dù trong tình cảnh lao động khó khăn nhất, họ vẫn lo cho gia đình.

          * Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình

          Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc không tách rời cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Theo Người, phụ nữ không nên chỉ quanh quẩn với những công việc nội trợ trong gia đình, chăm lo cho chồng, con; mà trách nhiệm lớn lao của họ là phải đóng góp cho xã hội những sản phẩm giáo dục gia đình có chất  lượng. Ở nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa vị cũng như vai trò của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội không ngừng được khẳng định và nâng cao.

Các quan niệm cơ bản

Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

          Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng là một bộ phận của phụ nữ Việt Nam. Họ sống và lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn Vùng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của họ là sản xuất nông nghiệp. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vừa mang đặc điểm chung của người phụ nữ Việt Nam, vừa có những nét riêng nhất định của mình.

Gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

* Quan niệm về gia đình văn hóa

          Gia đình văn hóa là gia đình Việt Nam được hình thành trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và nay đang hướng tới trở thành tổ ấm của mỗi người và tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

          Từ quan niệm này và đúc kết những nội dung gia đình văn hóa qua các thời kỳ, có thể khái quát như sau về tiêu chí gia đình văn hóa Việt Nam hiện nay: Một là, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vững bền. Hai là, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của cộng đồng. Ba là, đoàn kết với họ hàng, xóm giềng, xã hội.

 • Quan niệm về xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

          Xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng là xây dựng đời sống các gia đình nông thôn ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần to lớn vào phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa

 • Trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

          Phụ nữ nông thôn Đồng bằng sông Hồng là người làm chính ở nhiều lĩnh vực sản xuất, nhất là nông nghiệp, chăn nuôi. Bên cạnh  đó, họ luôn cố gắng điều hòa các mối quan hệ để, một mặt giữ được những giá trị truyền thống; mặt khác xây dựng gia đình theo chiều hướng dân  chủ,  bình  đẳng hơn.  Ngoài ra,  phụ nữ  nông thôn  vùng Đồng bằng sông Hồng còn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, động viên, cảm hóa các thành viên sống, lao động và học tập theo Hiến pháp, pháp luật.

          Để xây dựng gia đình văn hóa nói chung, với tiêu chí gia đình hạnh phúc nói riêng không chỉ cần sự khéo léo, dịu hiền “lạt mềm buộc chặt” của người phụ nữ, mà còn cần đến cả sự mạnh dạn vươn lên đấu tranh cho hạnh phúc chính đáng của họ trong hạnh phúc chung của vợ chồng, gia đình và thân tộc.

 • Trong thực hiện và vận động các thành viên gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng

          Đối với các chủ trương của Đảng, phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng luôn thực hiện một cách tích cực. Ngoài ra, họ còn rất nhiệt tình trong các công việc huy động của làng, xã như: Vệ sinh môi trường, giúp đỡ người nghèo,... Trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ đã giáo dục con, cháu nâng cao ý thức, trách nhiệm,  hiến đất, góp công, xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, động viên con tham gia nghĩa vụ quân sự làm tròn bổn phận của người công dân đối với dòng họ, quê hương, đất nước.

 • Trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội

          Bằng các hoạt động: Tham gia các ngày giỗ tổ, tảo mộ hàng năm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất,… phụ nữ đã đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, giải quyết các mâu thuẫn trong dòng họ. Ở các thôn, xã vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay, phụ nữ đã cùng nhau xây dựng lối sống mới, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn để thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, họ còn tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên xây dựng gia đình văn hóa.

           Những yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa

            Đặc điểm địa lý - tự nhiên và đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

 • Đặc điểm địa lý - tự nhiên của nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Đặc điểm địa lý - tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trong đó có phụ nữ được giao lưu, phát triển văn hóa – xã hội,... Tuy nhiên, vị trí địa lý cũng đem đến cho Đồng bằng sông Hồng những khó khăn trong giải quyết các vấn đề xã hội.

 • Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

          Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình và phụ nữ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sâu sắc và đậm nét quan điểm Nho giáo, nên việc phát huy vai trò, nâng cao vị thế cho phụ nữ vùng Đồng bằng sông Hồng còn gặp nhiều khó khăn.

           Quá trình đổi mới cũng làm cho xã hội không còn thuần nhất, sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng lớn,... Điều này đã hạn chế cơ hội của phụ nữ trong xây dựng quan hệ bình đẳng với nam giới ở vùng.

          Yếu tố gia đình truyền thống ở nông thôn vùng ồng bằng sông Hồng

 • Nhận thức về giới, vốn văn hóa của các thành viên gia đình tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa. Khi các thành viên gia đình nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ, xóa bỏ định kiến giới thì gia đình sẽ truyền dạy cho các thế hệ kế tiếp những nhận thức đúng đắn đó, từ đó sẽ quyết định hành vi của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục, đầu tư,… cho thế hệ tương lai, đặc biệt trẻ em gái.

 • Cách thức tổ chức đời sống của các thành viên gia đình tác động đến vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa. Phụ nữ vùng Đồng bằng sông  Hồng sẽ đảm đang được công việc cộng đồng, xã hội, không chỉ từ  sự tích cực của mình, mà quan trọng hơn là các thành viên trong gia đình đồng thuận cùng thực hiện hoặc điều hòa công việc để làm tốt trách nhiệm cả trong gia đình và ngoài xã hội.

            Yếu tố bản thân phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

 • Năng lực, thực trạng sức khỏe tác động đến vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, lực lượng lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là phụ nữ. Do trình độ học vấn không cao, họ tiếp tục làm các loại lao động chân tay, nặng nhọc và thu nhập thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ  nữ mắc bệnh phụ khoa tương đối cao (chiếm 30%) [94, tr.11] đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát huy vai trò này của họ.

  • Sự thiếu ý chí phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ mọi mặt, cùng tư tưởng an phận tác động đến vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Về mặt tâm lý, phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng có xu hướng “nhường bước” cho nam giới trong các công việc ở nhiều lĩnh vực. Họ chấp nhận quan niệm phục vụ chồng, con vô điều kiện. Chính  tâm lý này đã khiến cho phụ nữ rất ngại phát biểu ý kiến và hạn chế vai trò xây dựng gia đình văn hóa của họ.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

          Thông qua việc phân tích làm rõ một số lý thuyết, quan điểm và các quan niệm cơ bản: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hoá nông thôn  vùng Đồng bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa, chương 2 đi sâu nghiên cứu những yếu tố tác động đến vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chương 3

THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

          Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc Kết quả khảo sát cho thấy, phụ nữ nông thôn Đồng bằng sông Hồng chiếm tỷ lệ tương đối cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và họ cũng là người tạo ra nguồn thu lớn so với các thành viên khác (chồng) trong gia đình: Trồng trọt là 63,5% và chăn nuôi là 73,5%, (trong khi đó chồng là 29,7% và 17,5%) (xem phụ lục 1, 5).

          Hiện nay, phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng tham gia rất tích cực vào các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nhưng vì gánh nặng gia đình, họ thường có ít cơ hội tiếp cận với giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề. Một bộ phận đã bỏ mặc con cái, cha mẹ già để lao vào làm ăn phi pháp,... Bên cạnh đó, tỷ lệ bị bạo lực về thể xác và tinh thần của phụ nữ, trẻ em trong vùng khá cao cũng đã khiến cho một số gia đình tan nát, hạnh phúc đổ vỡ.

           Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong thực hiện và vận động các thành viên gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng

          Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã đề ra rất nhiều chủ trương. Thực hiện các chủ trương này, phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng đã tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề, bảo vệ di tích cộng đồng ở địa phương, ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, động viên con, cháu mình tham gia nghĩa vụ quân sự, tích cực lao động, đóng góp tiền bạc mua vật liệu cho việc xây dựng, tu sửa các công trình. Đó là những việc làm khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ trong xây dựng gia đình, xã hội.

          Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội

          Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng luôn quan tâm và tham dự đầy đủ vào các ngày giỗ tổ, cưới xin, ma chay, khuyến học, khuyến tài,... của dòng họ. Bên cạnh đó, họ còn nêu cao tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đối với xóm giềng, xã hội. Dù bận rộn với công cuộc mưu sinh, nhưng hàng tháng phụ nữ vẫn dành thời gian để tham gia các buổi sinh hoạt thôn, xóm, các phong trào xã hội. Việc gia nhập và duy trì sinh hoạt này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân người phụ nữ, qua đó gắn kết chặt chẽ gia đình với xóm giềng, xã hội.

          Nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

          Nguyên nhân của thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

 • Nguyên nhân của những thành tựu: Các chủ trương,   chính sách của Đảng, Nhà nước về phụ nữ. Sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị cơ sở trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Sự phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ khá cao của vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới. Tuyên truyền về bình đẳng giới. Sự phấn đấu vươn lên nâng cao vị thế, phát huy vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

 • Nguyên nhân của những hạn chế: Tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát trong tổ chức, chỉ đạo phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Rào cản từ phía gia đình, xã hội. Một bộ phận phụ nữ còn tự ty, an phận, chưa mạnh dạn phấn đấu vươn lên nâng cao vị thế và phát huy vai trò trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Những vấn đề đặt ra đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

          Vấn đề đặt ra từ nhận thức của xã hội, gia đình, phụ  nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng về phát huy vai trò của  phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

          Vấn đề đặt ra từ điều kiện kinh tế, văn hóa đảm bảo cho việc phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn  vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

          Vấn đề đặt ra từ năng lực, thực trạng sức khỏe của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và việc phát huy vai trò  của họ trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

          Vấn đề đặt ra từ hoạt động của hệ thống chính trị cơ  sở trong phát huy vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

          Chương 3 của luận án đã đi sâu phân tích thực trạng vai trò  của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trên các phương diện: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội; Thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng. Từ việc làm rõ thực trạng, luận án đã chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế; từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết đối với vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chương 4

NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA HIỆN NAY

           Những quan điểm cơ bản phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

         Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với phụ nữ, gia đình nói chung

          Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng cần thiết phải rà soát việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới”. Bên cạnh đó, phải hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả “Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ  của Phụ nữ” đối với các cấp, ngành trong vùng để phát huy hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình bền vững, mang đậm bản sắc Việt Nam.

          Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

          Các hoạt động kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Hồng cần hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn bức xúc ở địa phương. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc góp phần vào xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

          Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc nâng cao vị thế của họ trong gia đình. Đây là  quan điểm và trách nhiệm chung của xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ

          Cần có sự động viên, giúp đỡ trực tiếp từ người ông, người  cha, người anh và nhất là người chồng trong gia đình để người phụ  nữ có thể vừa tham gia công việc xã hội, vừa đảm nhiệm tốt vai trò trong gia đình. Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

            Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về vị thế và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa

           Xã hội và gia đình nông thôn cần thay đổi cách nhìn định kiến về vị thế và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa. Nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức về giới cho mọi người, đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Ngoài ra, các gia đình cần  thay đổi quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “nhà đông con nhà có phúc”,...

            Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng phải tự phấn đấu vươn lên nâng cao vị thế của mình trong xây dựng gia đình văn hóa. Quá trình này đòi hỏi người phụ nữ không chỉ giỏi giang về mọi mặt, mà còn phải tự tạo cho mình các cơ hội, điều kiện để phát triển và hòa nhập với cuộc sống trong giai đoạn mới.

            Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ

            Phát triển kinh tế gia đình để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ

          Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người nông dân kết hợp với thông tin thị trường. Việc chuyển giao tiến bộ khoa học phải gắn liền với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, cùng với định hướng sản xuất và thông tin thị trường. Quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa phù hợp với tình hình, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và sử dụng lợi thế của vùng Đồng bằng sông Hồng. Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích như tài chính vi mô ở nhiều địa phương để giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất cũng như chia sẻ thông tin trong sản xuất.

            Phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ

          Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng cơ cấu kinh tế nông thôn hợp lý để rút dần lao động ra khỏi ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó cần hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề và nghề thủ công mỹ nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trong khuôn khổ Chương trình Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông thôn, ưu tiên những ngành sản xuất mà sản phẩm của nó thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao.

          Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực nói chung, trong đó có tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy vai trò của mình trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Trước hết phải tập trung bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu trong ma chay, cưới xin. Họ hàng, gia tộc cần đối xử công bằng với phụ nữ, nghiêm khắc với những người dùng bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình.

          Nhóm giải pháp phát huy trách nhiệm của gia đình và nâng cao toàn diện năng lực của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa

           Phát huy trách nhiệm của gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa

          Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của phụ nữ; tăng cường sự lãnh đạo,  chỉ đạo đối với công tác gia đình; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ có thời gian, kiến thức để phát triển gia đình.

          Nâng cao toàn diện năng lực của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa.

          Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo việc làm có tính kỹ thuật và giá trị sức lao động cao cho phụ nữ để thúc đẩy họ năng động hơn trong các quyết định sản xuất. Có nhiều hình thức: Tổ chức tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề,... để giúp phụ nữ hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó giúp họ xây  dựng ý thức, lối sống theo pháp luật và vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện. Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng cũng phải tự  rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ. Chú trọng hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

          Nhóm giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Hội Nông dân trong công tác phụ nữ và xây dựng gia đình văn hóa

           Các cấp ủy đảng, chính quyền vùng Đồng bằng sông Hồng

          Cần có quan điểm đúng đắn về vấn đề phụ nữ và xây dựng chính sách có trách nhiệm giới khi hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở vùng. Xây dựng chương trình nghiên cứu, phổ biến kịp thời pháp luật, chính sách có liên quan tới phụ nữ để tạo điều  kiện cho họ tiếp cận, nâng cao trình độ, thích nghi với những biến  đổi của đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

           Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp vùng Đồng bằng sông Hồng

          Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Khai thác tối đa nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong và ngoài vùng để hỗ trợ cho các gia đình nông  thôn khó khăn. Nhân rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong cộng đồng

           Hội Nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng

          Phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và các bộ, ngành có liên quan để tạo cơ chế thực hiện chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,… để tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

          Trên cơ sở phân tích thực trạng, cùng với những vấn đề đặt ra trong vai trò của phụ nữ ở chương 3, chương 4 đã nêu ra những quan điểm cơ bản và đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ: (1) Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về vị thế và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình  văn hóa; (2) Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ; (3) Nhóm giải pháp phát huy trách nhiệm của gia đình và nâng cao toàn diện năng lực của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa; (4) Nhóm giải  pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Hội Nông dân trong công tác phụ nữ và xây dựng gia đình văn hóa.

KẾT LUẬN

          Ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, phụ nữ có vai trò  hết sức quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội. Vai trò đó được  thể hiện: Họ là người góp sức to lớn trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng; gương mẫu trong đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội. Vì vậy, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược xây dựng gia đình no ấm, tiến  bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển nhân cách con người hiện đại, là mái ấm mà trong đó mọi thành viên của nó cùng nhau xây dựng, củng cố đạt các chuẩn mực: Gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa.

          Luận án “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay” đã có một số đóng góp về mặt lý luận khoa học và thực tiễn:

          Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về vấn đề: Phụ nữ nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng gia đình văn hóa; từ đó chỉ ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và luận giải sâu hơn về lý luận và thực tiễn trong vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

           Thứ hai, qua nghiên cứu một số lý thuyết và quan niệm cơ bản, luận án đã luận giải làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và quá trình xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc phân tích những yếu tố tác động đến vai trò này của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng.

          Thứ ba, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia  đình văn hóa trên các phương diện: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của cộng đồng; đoàn kết gia đình với họ hàng, xóm giềng, xã hội. Từ việc phân tích này, luận án đã chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong vai trò xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

          Thứ tư, trên cơ sở thực trạng, luận án đã mạnh dạn đề xuất 3 quan điểm và 4 nhóm giải pháp. 3 quan điểm đó là: Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc nâng cao vị thế xã hội của họ, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách đối  với phụ nữ, gia đình nói chung; Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa  hiện  phải  gắn  liền  với  Quy hoạch  phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay phải gắn liền với việc nâng cao vị thế của họ trong gia đình. Đây là quan điểm và trách nhiệm chung của xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ.

          Trong 4 nhóm giải pháp cần quan tâm đến các giải pháp cụ  thể: Xã hội và gia đình nông thôn cần thay đổi cách nhìn định kiến  về vị thế và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa; Phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng phải tự phấn đấu vươn lên nâng cao vị thế của mình trong xây dựng gia đình văn hóa; Phát triển kinh tế gia đình và kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng để  tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ; Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình văn hóa;  Phát huy trách nhiệm của gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; Nâng cao toàn diện năng lực của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các  cấp và Hội Nông dân trong công tác phụ nữ và xây dựng gia đình  văn hóa.

          Những giải pháp luận án nêu ra tuy chưa thực sự đầy đủ và chi tiết, song đó có thể coi là những giải pháp mang tính cấp bách và khả thi để vận dụng nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng. Cuộc sống luôn biến đổi, nên mọi giải pháp thực sự có hiệu quả, thiết thực khi chúng ta thường xuyên bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống sôi động ở vùng đất rộng lớn châu thổ sông  Hồng hiện nay.

 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Hôm nay39
 • Tháng hiện tại9,300
 • Tổng lượt truy cập165,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây