***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022

 07:43 29/11/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do mó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

 15:11 04/11/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

 20:00 25/09/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Mai 8 1

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

 08:44 03/08/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ tháng 8/2022, hàng loạt quy định về thu phí điện tử không dừng trên cao tốc, rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, xử phạt hành vi không phân loại rác, hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà ở,… có hiệu lực.

Tình T6 1

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em

 10:11 20/06/2022

Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt của con người, là một thiết chế văn hóa xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển dựa trên các mối quan hệ như: quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em.

hình ảnh tuyên truyền pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

 13:59 06/06/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Dung 5 1

Giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 19:49 25/05/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, trước khi rời xa thế giới, trong tác phẩm Di chúc, Bác không quên căn dặn: Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đây là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Ảnh Hiền T3 1

Phát huy hơn nữa sức mạnh của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn mới

 20:22 25/03/2022

Như chúng ta đều biết, thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tưởng T3

Việt Nam tích cực hưởng ứng ngày quốc tế bảo vệ nguồn nước

 21:22 21/03/2022

Nước là một loại tài nguyên vô cùng quý giá và có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người và xã hội loài người; đối với các quốc gia trên thế giới nước có giá trị rất lớn về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Mai 3 1

Trường Đại học Sao Đỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 18:36 11/03/2022

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

 08:07 08/03/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của con người, coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Người luôn khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ ra các chuẩn mực của con người mới cũng như các biện pháp để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, trong đó biện pháp quan trọng nhất là giáo dục và đào tạo. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước để đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, thì vai trò chủ quan, trong đó nhân tố con người đóng vai trò quyết định. Nhận thức đúng đắn vai trò của con người trong bối cảnh mới, Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa ra những chỉ đạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện nay.

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

 18:38 04/03/2022

Ngay trong thời kỳ tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Không chỉ dừng lại ở đó, là nhà tư tưởng, lý luận cách mạng lớn của dân tộc, Hồ Chí Minh còn thấy rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giải phóng phụ nữ, coi đó là thước đo của trình độ văn minh.

Tinh1  t2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, sự vận dụng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

 08:53 24/02/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tư tưởng về giáo dục và đào tạo của Người luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến con người và coi trọng con người. Những năm qua, tiếp thu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vai trò hết sức quan trọng của giáo dục.

ảnh sv

Giáo dục đạo đức, nhân cách cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 19:02 14/02/2022

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ là một lực lượng hùng hậu bao gồm thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong đó thanh niên, có vai trò quan trọng nhất. Đó là lứa tuổi ham hiểu biết, giàu niềm tin, nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám làm... Do vậy, nếu được giáo dục, định hướng, động viên đúng thì thanh niên sẽ phát huy được vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của mình.

Dung 2

Sinh viên đại học khóa 12 Trường Đại học Sao Đỏ học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh Covid-19

 20:08 28/12/2021

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là nội dung học tập quan trọng tại các trường đại học trong cả nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo đại học năm học 2021-2022, Trường Đại học Sao Đỏ liên kết với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trường quân sự Quân khu 3 tổ chức đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 1000 sinh viên đại học chính quy khóa 12 trong điều kiện thích ứng mới với dịch bệnh Covid-19.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay4,582
  • Tháng hiện tại13,843
  • Tổng lượt truy cập3,557,390
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây