***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Học tập suốt đời – kỹ năng quan trọng cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ hiện nay

Học tập suốt đời – kỹ năng quan trọng cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ hiện nay

 •   27/02/2023 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 26

Trước những thay đổi không ngừng của cuộc sống, của công việc và những tiến bộ như vũ bão của khoa học và công nghệ, học tập suốt đời trở thành nhu cầu cần thiết của mỗi người nói chung, sinh viên nói riêng. Sinh viên không chỉ đặt mục tiêu có bằng cấp, chứng chỉ mà quan trọng hơn là học để biết, để làm, để cùng chung sống và để làm người. Học tập suốt đời giúp mỗi sinh viên có ý thức đầy đủ về bản thân và môi trường xung quanh; có vai trò xã hội trong xác định việc làm, trong nghề nghiệp và trong cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng sống để góp phần xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường

 •   12/12/2022 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 69

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ trí thức và chú trọng đến phát triển đội ngũ trí thức. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về về xây dựng đội ngũ trí thức là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh - di sản tinh thần quý báu mà chúng ta cần kế thừa và phát triển trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Vận dụng quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại vào quá trình học tập của sinh viên hiện nay

Vận dụng quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại vào quá trình học tập của sinh viên hiện nay

 •   08/12/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 261

Trong quá trình học tập của sinh viên, việc tích lũy tri thức, luôn có sự vận động, biến đổi. Sự vận động, biến đổi đó mang tính quy luật – Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại (viết tắt là quy luật Lượng – Chất). Quá trình tích lũy tri thức ở mỗi người là khác nhau, tùy thuộc theo khả năng, mục đích, điều kiện của cá nhân. Dù nhanh hay chậm thì sự tích lũy về tri thức ấy làm cho con người dẫn đến sự thay đổi nhất định, tức là có sự biến đổi về chất. Khi nghiên cứu, học tập và biết cách vận dụng quy luật Lượng – Chất vào quá trình học tập cũng là một trong những phương thức thúc đẩy, thay đổi quá trình học tập của sinh viên

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 •   20/10/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 124

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại nhiều tư tưởng có giá trị to lớn đến ngày nay, trong đó có tư tưởng về độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc một giá trị thiêng liêng, được bảo vệ và giữ gìn bởi máu xương, sức lực của rất nhiều thế hệ người Việt Nam.

KỸ NĂNG MỀM – KỸ NĂNG CƠ BẢN TẠO LÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

KỸ NĂNG MỀM – KỸ NĂNG CƠ BẢN TẠO LÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

 •   18/10/2022 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 134

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, năng lực làm việc của con người không chỉ được đánh giá bằng kiến thức chuyên môn mà nó còn phải kết hợp cả kỹ năng mềm và thái độ trong khi làm việc, giao tiếp với mọi người.

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỚC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỚC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 •   08/10/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 124

Hiện nay, thế giới đang trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho giáo dục những thách thức mới, đưa ra những yêu cầu đối với quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên ở các trường đại học hiện nay.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

 •   26/09/2022 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 199

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người và xây dựng con người. Trong suốt hành trình đi tìm đường cứu nước đến khi về cõi vĩnh hằng, Bác luôn đấu tranh vì khát vọng: Tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc và phấn đấu suốt đời vì con người và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Chuyển đổi số của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0)

Chuyển đổi số của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0)

 •   13/09/2022 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 291

Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn có sự tác động rất lớn đến các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội của các nước trên thế giới. Trong sự tác động đó, chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của giai cấp công nhân

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của giai cấp công nhân

 •   07/09/2022 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 208

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển giai cấp công nhân có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau, bởi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện để giai cấp công nhân phát triển về mọi mặt. Ngược lại, sự phát triển của giai cấp công nhân sẽ thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

download (31)

Vai trò của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay

 •   18/08/2022 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 13687

Sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Tình T8 1

Nghiên cứu khoa học - “chìa khóa” nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ

 •   18/08/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 242

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tư duy sáng tạo của cán bộ, giảng viên vận dụng phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn và nghề nghiệp đặt ra, từ đó có thể đào sâu, mở rộng vốn hiểu biết nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy. Vì vậy, Trường Đại học Sao Đỏ luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, coi hoạt động này là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tưởng T8 1

Sự cần thiết thay đổi hình thức thi kết thúc học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin từ tự luận sang hình thức trắc nghiệm

 •   14/08/2022 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 110

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã mang lại những khởi sắc to lớn trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được áp dụng ngày càng phổ biến tại các trường cao đẳng, đại học. Trong đó, khâu đánh giá điểm đúng và chính xác đối với sinh viên sau khi hoàn thành bài thi là một trong những tính năng hữu hiệu được thực hiện trên phần mền máy tính được con người thừa nhận.

Hà T8 1

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám 19/8/945 - 19/8/2022

 •   14/08/2022 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 236

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám, những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước.

Mai 8 1

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

 •   02/08/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 187

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ tháng 8/2022, hàng loạt quy định về thu phí điện tử không dừng trên cao tốc, rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, xử phạt hành vi không phân loại rác, hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà ở,… có hiệu lực.


Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay535
 • Tháng hiện tại65,370
 • Tổng lượt truy cập4,003,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây