***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Đảng Bộ trường Đại học Sao Đỏ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp

Thứ ba - 16/07/2019 10:19
Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 07/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Chí Linh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Ngày 11/7/2019 Ban thường vụ Đảng ủy trường ĐH Sao Đỏ đã ban hành kế hoạch số 34-KH/ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên vào ngày 01/8/2019.
          Ngày 22/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị (khóa XII), đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó đến 18/02/2019 Bộ Chính trị cũng đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Tiếp sau đó từ 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.  . 
          Những nội dung của Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 10 cần phải được học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với chấp hành, chú trọng việc chấp hành bằng những hành động và việc làm cụ thể; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chấp hành và tuyên truyền nội dung của nghị quyết trong cuộc sống.
          Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 07/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Chí Linh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, với mục đích:
           Một là: Giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên và viên chức trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.
          Hai là: Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.
          Ba là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
          Bốn là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới nhằm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Năm là: Vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của các Nghị quyết, Chỉ thị vào việc xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực tiễn công tác; tăng cường giám sát việc thực hiện trong toàn Đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
          Sáu là: Tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc hại, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; nâng cao tính chủ động, hiệu quả, tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong hoạt động đối ngoại.
          Ngày 11/7/2019 Ban thường vụ Đảng ủy trường ĐH Sao Đỏ đã ban hành kế hoạch số 34-KH/ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thời gian dự kiến theo kế hoạch là ngày 01/8/2019, địa điểm tại Hội trường Trường Đại học Sao Đỏ và đối tượng học tập là toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và viên chức trong Nhà trường tham dự.
          Kế hoạch 34-KH/ĐU nhằm giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên và viên chức trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Trên cơ sở đó, xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
          Trên cơ sở nắm vững những nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức của Nhà trường tự đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, để tự tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong toàn Đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Đảng Bộ nhà trường, đây cũng là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mình.
          Quá trình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nhà trường cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa khắp toàn bộ cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên trong trường, hình thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay973
  • Tháng hiện tại112,301
  • Tổng lượt truy cập3,189,202
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây