***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Bộ môn Giáo dục chính trị tổ chức Seminar tháng 4/2018 với chủ đề: Giá trị tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nay

Thứ bảy - 09/06/2018 21:32
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị của Việt Nam đang đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì việc nghiên cứu, vận dụng giá trị tác phẩm “Đời sống mới” của Người trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nayở Việt Nam là hết sức cần thiết.
          Ngày 8/06/2018 Bộ môn giáo dục chính trị đã tổ chức Semimar với nội dung “Giá trị tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nay”. Buổi Seminar được tổ chức tại phòng hội thảo khoa Cơ khí, thành phần tham dự có TS. Phạm Thị Hồng Hoa – Bí thư chi bộ, trưởng Khoa, NCS. Phạm Xuân Đức – Phó trưởng khoa, trưởng Bộ môn và 12 thầy cô là giảng viên trong Bộ môn tham dự.
          Bắt đầu buổi Seminar NCS. Phạm Xuân Đức – Phó trưởng khoa, trưởng Bộ môn đã phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung và yêu cầu đối với buổi Seminar.Chủ trì buổi Seminar tháng 06/2018, NCS. Phạm Xuân Đức trình bầy đề dẫn khai mạc và làm rõ sự cần thiết phải nghiên cứu, vận dụng giátrị tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nay.
09 06 2018 20 53 3590c6bb39 ef66 431c 892e af8162d7f0d9
NCS.Phạm Xuân Đức - Phó trưởng khoa GDCT&TC phát biểu trong buổi Seminar
          Trong buổi Seminar các thầy cô được phân công đã làm rõ:Hoàn cảnh lịch sử ra đời tác phẩm; Nội dung của tác phẩm như: Mục đích xây dựng đời sống mới; Bản chất của xây dựng đời sống mới; Đối tượng tham gia xây dựng đời sống mới; Phạm vi thực hành đời sống mới; Nguyên tắc thực hành đời sống mới; Cách thức, phương châm thực thi đời sống mới và Giá trị của tác phẩm “Đời sống mới” trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nay. Cụ thể:
          Thứ nhất, tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh
          -  Hoàn cảnh lịch sử ra đời tác phẩm:
          
+ Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2-9-1945 đã chấm dứt kiếp nô lệ tăm tối đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những tàn dư trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến vẫn tồn tại nặng nề. 
          + Thực dân Pháp đã gây hấn, trở lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Hà Nội cùng với cả nước đã tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến để thực hiện khát vọng cháy bỏng của dân tộc.
          - Nội dung của tác phẩm
          + Mục đích xây dựng đời sống mới             
          Xây dựng đời sống mới thực sự là một cuộc cách mạng trong toàn dân. Đây là một cuộc vận động cách mạng, một cuộc đấu tranh chống lại cái cũ, lạc hậu để xây dựng đời sống mới tươi trẻ và tiến bộ. 
          Từ đó, Người đưa ra mục đích của việc xây dựng đời sống văn hoá mới là: ''Làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn''. 
         + Bản chất của xây dựng đời sống mới
          Đời sống mới không phải là cái gì cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới.  Mà là “bỏ cái cũ mà xấu”. Sửa “cái cũ không xấu nhưng phiền phức”.
          + Đối tượng tham gia xây dựng đời sống mới
          Hồ Chí Minh chỉ ra đối tượng tham gia xây dựng đời sống mới là “mỗi đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, giàu nghèo”. Đồng thời đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, làng bản, các công sở, trường học, lực lượng vũ trang, nhà máy xí nghiệp, các ngành, các giới.
          + Phạm vi thực hành đời sống mới
          Theo Hồ Chí Minh, đời sống mới có thể thực hành khắp cả nước vì: Mặc dù bị bóc lột đè nén, nhưng dân ta vẫn đủ chí khí quật cường, nổi lên chống giặc ngoại xâm.
          + Nguyên tắc thực hành đời sống mới
          Lúc số đông dân chưa hiểu, chưa làm đời sống mới thì tuyệt đối không nên bắt buộc. Đến khi đại đa số nhân dân đã làm, chỉ còn ít người chưa thực hiện, khuyên mãi không được, lúc đó có thể dùng cách cưỡng bức bắt họ phải theo.
         + Cách thức, phương châm thực thi đời sống mới
          Theo Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất nhưng cũng đơn giản nhất mà mọi người đều phải thực hành.
          Để chiến thắng những thói quen cũ lạc hậu theo Chủ tịch Hồ Chí Minh những thói quen mới chúng ta xây dựng phải thật sự khoa học và đòi hỏi sử dụng tổng hợp nhiều sức mạnh, nhiều ngành, giới.
          Như vậy, trong “Đời Sống Mới”, Người hướng dẫn rành mạch việc ăn, ở, việc thiện, việc nghĩa, việc cưới, việc tang... làm thông suốt tư tưởng dao động, hoài nghi, ngại khó trong một bộ phận cán bộ, nhân dân. Bên cạnh giá trị thực hành, các vấn đề nêu trong tác phẩm cũng thể hiện tính chặt chẽ, khúc chiết, sinh động, với tư duy lý luận vừa sắc bén, cụ thể, vừa bao quát toàn diện thôi thúc mọi người cùng thực hiện.
          Thứ hai,giá trị của tác phẩm “Đời sống mới” trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện nay
          - Vai trò của con người
          Con người có vai trò cực kỳ to lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại. Một mặt, trong toàn bộ các nhân tố hợp thành cơ thể xã hội, con người luôn đứng ở vị trí trung tâm; mặt khác, trong hệ thống động lực thúc đẩy lịch sử xã hội phát triển, con người là động lực cơ bản, quan trọng nhất và đóng vai trò quyết định.
          Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và kế thừa những giá trị tinh hoa trong truyền thống tư tưởng của dân tộc và tư tưởng của Bác về con người, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn coi con người là vốn quý nhất.
          - Một số tiêu chí xây dựng con người văn minh, hiện đại hiện nay
          + Con người  phải có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc và đoàn kết
          + Con người phải có trình độ chuyên môn cao, khả năng thích nghi nhanh và kỹ năng lao động giỏi.
          + Con người phải có đạo đức mới.
          - Giá trị của tác phẩm “Đời sống mới” trong xây dựng con người văn minh, hiện đại hiện nay
          Với tầm nhìn chiến lược, quan điểm về “Đời sống mới” được Hồ Chí Minh chỉ ra cách đây hơn 70 năm, đến nay vẫn có tính thời sự nóng hổi, vẫn có những giá trị nhất định trong xây dựng con người văn minh, hiện đại với các tiêu chí như trên được thể hiện cụ thể như sau:
          Một là, con người phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính;
          Hai là, con người phải nâng cao tinh thần yêu nước, đoàn kết;
          Ba là, con người phải tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn;
          Bốn là, con người phải xây dựng đạo đức mới, có lối sống, nếp sống văn minh.
[09 06 2018 20 54 14]8a1ccd6f cd6c 46e7 a55e b3688e4d4a8c
ThS. Nguyễn Thị Tình trình bày nội dung tại buổi Seminar tháng 6/2018
          Sau một thời gian làm việc rất tích cực và sôi nổi buổi Seminarđịnh kỳ tháng 6 năm 2018 đã thành công tốt đẹp, NCS. Phạm Xuân Đức đã kết luận về sự cần thiết việc nghiên cứu, vận dụng giá trị tác phẩm “Đời sống mới” của Người trong xây dựng con người văn minh, hiện đại giai đoạn hiện naylà hết sức cần thiết và nhấn mạnh:
          Thứ nhất: Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài liệu có giá trị to lớn để chúng ta học tập và xây dựng con người mới với lối sống mới.
          Thứ hai: Buổi Seminar đã đã được các thầy cô chuẩn bị  rất kỹ lưỡng, đã làm rõ nhữngnội dung cốt lõi, những giá trị to lớn trong vận dụng xây dựng đời sống mới của Đảng và nhân dân ta hiện nay.
          Thứ ba: Trong bối cảnh hiện nay cần nhấn mạnh những nội dung quan trọng để toàn Đảng và toàn dân ta vận dụng trong xây dựng cộng đồng văn hóa theo tư tưởng đời sống mới của Bác.
          Thứ tư: Sau buổi Seminar các thầy cô cũng cần vận dụng vào bài giảng để giảng giải cho sinh vên những nội dung cơ bản về xây dựng đời sống mới để các em vận dụng trong thực tiễn một cách hiệu quả.
          Thứ năm: Bài học cần rút ra: Trong nội dung trình bày cần làm rõ hơn nữa phong trào học tập và làm theo tư tưởng của Người qua tác phẩm này. Đặc biệt nhấn mạnh được những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua khi vận dụng tư tưởng này của Người trong thực tiễn.
          Buổi Seminar tháng 6 năm 2018 đã thành công tốt đẹp, nó đã trở thành buổi sinh hoạt học thuật quan trọng giúp các thầy, cô trong Bộ môn có những tìm hiểu toàn diện, đầy đủ không chỉ về tư tưởng của Người mà còn làm rõ những nội dung, quan điểm của Đảng ta trong vận dụng tư tưởng của Người trong thực tiễn. Đồng thời buổi seminar cho thấy nhiệm vụ của các thầy, cô cần phải thường xuyên trau dồi kiến thức và học tập và làm theo tư tưởng của Người, từ đó góp phần không nhỏ vào quá trình nâng cao hiệu quả phong trào học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương của Bác và đào tạo thế hệ cách mạng trẻ vừa “Hồng” vừa “Chuyên”như Bác từng mong muốn./.
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay2,397
  • Tháng hiện tại10,997
  • Tổng lượt truy cập3,220,044
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây