***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Năng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn hiện nay

Thứ sáu - 27/09/2019 08:18
Hiện nay, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường Đại học là một nội dung quan trọng của hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Đó là quá trình tác động liên tục, có mục đích, có kế hoạch của các cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ nhà giáo và các tổ chức đoàn thể trong trường học đến đối tượng được giáo dục là sinh viên nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những tư tưởng tiên tiến, cách mạng, khoa học.
          Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, niềm tin cộng sản; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng; phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo cho sinh viên, từ đó đấu tranh chống các biểu hiện tư tưởng phản động, sai trái, tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, hướng đến xây dựng những thế hệ sinh viên có nhân cách trong sáng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển đất nước.
          Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, ngày càng thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và thế giới. Với vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tầng lớp trí thức, đặc biệt là sinh viên, trong đó có sinh viên Đại học Sao Đỏ là chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành được sứ mệnh to lớn này, đòi hỏi sinh viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và có lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, kiên định với con đường đi lên CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, có niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đang thực hiện. Vì vậy, việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hướng tới việc xây dựng con người trong thời kỳ cách mạng mới với những phẩm chất chính trị và lý tưởng cao đẹp.
          Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Sao Đỏ, Khoa Giáo dục Chính trị và Thể chất đã tích cực đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên về tình hình chính trị, xã hội trong nước, khu vực và thế giới, về hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giúp sinh viên nâng cao “sức đề kháng”  trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tiêu cực xã hội; tích cực phê phán những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương tập thể, cá nhân sinh viên tiêu biểu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những sinh viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật. Thực tế cho thấy, sinh viên Đại học Sao Đỏ hiện nay, đại đa số có sự giác ngộ giai cấp sâu sắc, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có ý thức trách nhiệm cao trong học tập. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa nắm vững, chưa hiểu rõ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các tổ chức trong hệ thống chính trị, chưa biết liên hệ lý luận với thực tiễn, khả năng vận dụng những vấn đề chính trị đã được học còn yếu; một số còn có biểu hiện ngại học, thờ ơ với chính trị, một số sinh viên Đại học Sao Đỏ có biểu hiện sa vào các tệ nạn xã hội, dễ bị kích động, lôi kéo; còn biểu hiện lơ là mất cảnh giác, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, v.v.
          Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ hiện nay cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
          Thứ nhất, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ thông qua các môn học như: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, Pháp luật đại cương,... là loại hình phổ biến, giữ vai trò chủ đạo trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Vì vậy, nâng cao chất lượng các môn lý luận chính trị có ý nghĩa quyết định đến nhận thức chính trị, xây dựng lý tưởng, hoài bão cách mạng cho sinh viên. Để nâng cao chất lượng các môn học này đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp khác nhau, trong đó cần tập trung vào nâng cao chất lượng dạy – học. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên là phải hết sức toàn diện, vừa có kiến thức chuyên sâu, phương pháp tác phong sư phạm khoa học, vừa phải coi trọng đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời giảng viên phải có đạo đức chuẩn mực, có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn đối với sinh viên.
          Thứ hai, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ thông qua dư luận xã hội. Đặc điểm và quy luật của giáo dục ý thức chính trị là tạo ra dư luận, bằng dư luận và thông qua dư luận xã hội lành mạnh có thể điều chỉnh được nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi con người. Vì vậy việc xây dựng môi trường lành mạnh để giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên là một trong những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trước mắt nên tập trung thể chế hóa các nội quy, quy chế về xây dựng văn hóa học đường gắn với những yêu cầu chuẩn mực cụ thể đối với sinh viên ở từng ngành nghề đào tạo; xây dựng và thiết lập quan hệ bình đẳng, dân chủ kỷ cương trong hệ thống các cơ quan, tổ chức; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành vi sai trái, tiêu cực, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào các trường học. Phát huy vai trò của những người có uy tín cao trong  nhà trường, mà trước hết là đội ngũ giảng viên, cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ lớp, những sinh viên ưu tú nhằm điều chỉnh dư luận xã hội, điều chỉnh nhận thức, thái độ hành vi của sinh viên. Phát động và đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng gắn với xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; quan tâm giáo dục và phát huy truyền thống nhà trường, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và truyền thống văn hóa riêng của từng địa phương.
          Thứ ba, phát huy vai trò chủ động, xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trường Đại học Sao Đỏ trong công tác giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác thanh niên, trong đó, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho sinh viên là một mặt công tác quan trọng, thường xuyên. Cần tạo ra “sân chơi” văn hóa lành mạnh, bổ ích cho sinh viên đại học Sao Đỏ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
          Tóm lại, sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Sao Đỏ nói riêng là nguồn nhân lực, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, để sinh viên Đại học Sao Đỏ phát huy những thế mạnh đó, yêu cầu không thể thiếu được trước hết phải có ý thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng tạo điều kiện cho sinh viên được phát triển toàn diện. Vì vậy, giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,076
  • Tháng hiện tại112,404
  • Tổng lượt truy cập3,189,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây