***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Chi bộ Giáo dục chính trị và thể chất tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thứ năm - 16/01/2020 15:41
Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của liên minh giai cấp công nhân, nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Nhằm phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường, ngày 16/01/2020 Chi bộ Giáo dục chính trị và thể chất tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
          Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của liên minh giai cấp công nhâ, nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Vệt Nam  hiện nay theo Hiến pháp (bản 2013), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, và được đảm bảo bằng Hiến pháp. Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu , nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa các kỳ đại hội đảng, Trung ương Đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của đảng. Ngay sau Đại hội đảng, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương và chỉ định người làm Tổng Bí thư, ở các cấp cơ sở Đảng là Đại hội Đảng bộ và Chi bộ các cấp. Nhằm phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường, ngày 16/01/2020 Chi bộ Giáo dục chính trị và thể chất tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội được tổ chức tại phòng họp, thành phần tham dự: Về phía Chi bộ có TS. Phạm Thị Hồng Hoa – Bí thư Đảng ủy, trưởng khoa và 14 (14 Đ/c chính thức đồng chí đảng viên trong chi bộ tham dự.
          Sau lễ chào cờ, Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Kết quả Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa và đồng chí Vũ Văn Đông, thư ký là đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà. Tiếp theo chương trình đồng chí Vũ Văn Đông đã thay mặt đoàn chủ tịch thông qua diễn văn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Đại hội.
          Tại Đại hội đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa đại diện đoàn chủ tịch đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020.
          * Thuận lợi
         - Chi bộ có các đảng viên là người nắm giữ những trọng trách như: Tổ trưởng, tổ phó công đoàn, Trưởng, phó khoa đào tạo, Trưởng bộ môn, Bí thư, phó bí thư chi bộ nên thuận lợi cho việc nắm bắt, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.
          - Đa số đảng viên của chi bộ giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nên có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hăng hái trong việc thực thi nhiệm vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Các Đảng viên đều có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          - Chi bộ lãnh đạo đơn vị có đặc thù là đơn vị không trực tiếp quản lý sinh viên nên thuận lợi cho vấn đề tổ chức, quản lý đảng viên cũng như lãnh đạo các hoạt động của chi bộ về chuyên môn và các hoạt động khác.
          * Khó khăn
          - Nhiều đồng chí đảng viên trong chi bộ là cán bộ lãnh đạo, kiêm nhiệm nhiều việc của các tổ chức đoàn thể. Ngoài việc thực hiện hoạt động quản lý, hoạt động đoàn thể các đồng chí còn tham gia hoạt động giảng dạy. Khối lượng công việc mà mỗi đảng viên trong chi bộ  nhiều, trọng trách lớn.
          - Một số đảng viên còn ít nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như giải quyết công việc trong cuộc sống.
          - Một số đồng chí nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ, chồng công tác xa, tham gia học nâng cao trình độ nên có khó khăn trong việc triển khai các công việc của chi bộ, không thuận lợi trong việc tham gia các hoạt động phong trào và giảng dạy ở các trạm ngoài trường.
          - Trong nhiệm kỳ chi bộ có sự luân chuyển cán bộ, đảng viên sang sinh hoạt tại chi bộ khác nên có sự khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chung (01 Đ/c chuyển đi).
          Từ đó Báo cáo đã nêu bật được những thành tích trong nhiệm kỳ 2018 – 2020 như: Công tác Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Công tác Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; Công tác Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Từ đó Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Báo cáo đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa -  Đại diện đoàn chủ tịch đọc báo cáo tại Đại hội
          Sau phần báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa trình bày, đồng chí Vũ Văn Đông - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020. Báo cáo đã nêu rõ đặc điểm, cũng như những thành tựu và hạn chế của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020.
          Nhằm bảo đảm và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, sau phần báo cáo của đoàn chủ tịch các đồng chí đảng viên đã tích cực, thẳng thắn tham luận, phát biểu ý kiến chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Công tác Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Công tác Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; Công tác Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể,… Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ trong sinh hoạt đảng như tinh thần nghị quyết của Đảng ủy nhà trường và hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đề ra nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền -  Tham luận tại Đại hội
          Sau phần tham luận, phát biểu ý kiến của các đồng chí đảng viên là phần phát biểu kết luận của đoàn chủ tịch. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa đã kết luận một số nội dung bổ sung vào bản báo cáo và nêu những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đề ra.
          Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ là bầu cử Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trước khi tiến hành bầu cử Đại hội đã biểu quyết số lượng ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 là 03 đồng chí bao gồm: đồng chí Vũ Văn Đông, đồng chí Phạm Xuân Đức và đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa. Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Trưởng ban, đồng chí Vũ Tiến Hiếu - Ủy viên và đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên. Thay mặt ban kiểm phiếu Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng đã thông qua thể lệ bầu cử. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu cử kết quả 03 đồng chí đồng chí Vũ Văn Đông, đồng chí Phạm Xuân Đức và đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa đã trúng cử Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 với tỷ lệ phiếu bầu 14/14 (100%). Tiếp theo Đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh Bí thư và Phó Bí thư, kết quả đồng chí Phạm Thị Hồng Hoa – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 được bầu tái cử chức danh Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đồng chí Vũ Văn Đông Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 được bầu tái cử chức danh Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022 với tỷ lệ phiếu bầu 14/14 (100%).
Đảng viên chi bộ bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022
          Trước khi tuyên bố bế mạc Đại hội thư ký Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà đã đại diện đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu nêu ra cho phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 với tỷ lệ 100% thống nhất thông qua.
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà thay mặt đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết tại Đại hội
          Sau hơn 3h30’ làm việc rất tích cực và sôi nổi Đại hội Chi bộ GDCT&TC nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã khẳng định Chi bộ đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Khoa dưới sự lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển Khoa và Nhà trường vững mạnh. Đồng thời, Chi bộ đã làm tốt trách nhiệm rèn luyện, giáo dục và tổ chức đảng viên, giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với Khoa và Nhà trường, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Có thể khẳng định, Đại hội Chi bộ GDCT&TC nhiệm kỳ 2020 – 2022 với khẩu hiệu đoàn kết, tập trung, trí tuệ phát huy dân chủ. Đại hội đã kịp thời làm rõ dưới sự lãnh đạo của trực tiếp là Chi bộ và sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 các đồng chí đảng viên, giảng viên đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng và làm tiền đề để Chi bộ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 – 2022./.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên -Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt tại Đại hội

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,056
  • Tháng hiện tại112,384
  • Tổng lượt truy cập3,189,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây