***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Công đoàn khoa Giáo dục chính trị và Thể chất tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 với chủ đề:“Trách nhiệm, kỷ cương – Chủ động, sáng tạo – Đoàn kết, phát triển”

Thứ hai - 04/12/2017 08:43
Ngày 01/12/2017Công đoàn khoa Giáo dục chính trị và Thể chất đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017. Đại hộiđược tổ chức tại phòng hội thảo khoa Ôtô, thành phần tham dự:Về phía đại biểu có TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường TS. Ngô Hữu Mạnh – P. Trưởng phòng KHCN và hợp tác quốc tế, đồng chí Chu Thị Lan – Tổ báo, phòng Công tác sinh viên.Về phíakhoa có 21 thầy cô là cán bộ viên chức trong khoa tham dự.
          Theo đúng quy định, sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội. Tại Đại hội Công đoàn Khoa GDCT&TC nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, đoàn chủ tịch chủ trì gồm TS. Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể chất, ThS. Trần Thị Hồng Nhung - Tổ trưởng tổ công đoàn khoa Giáo dục chính trị và thể chất và thư ký là ThS. Nguyễn Thị Thu Hường và NCS Trần Thị Ngọc Yến – Công đoàn viên. 
img 1449 1
Đoàn chủ tich chủ trì Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017
          Tại Đại hội TS. Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể chất đại diện đoàn chủ tich đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của đơn vị như về cơ cấu tổ chức:
          - Khoa có 2 Bộ môn trực thuộc là: Bộ môn GDCT và Bộ môn GDTC.
          - Tổng số CBCC: 23 giảng viên, trong đó có 20 giảng viên trực tiếp giảng dạy, 01 thư ký giáo vụ khoa, 01 giảng viên đi học nghiên cứu sinh tập trung, 01 giảng viên xin tạm nghỉ. Trong đó nữ: 12 người chiếm 52,17%.Đảng viên: 17 người chiếm 73,9%.
          - Trình độ: TS: 02/23 = 8,69%, đang NCS: 5/23=21.7%; Thạc sĩ: 14/23 = 60.8%; đang học CH: 2/23 = 8.6%; ĐH: không.
          - Khoa không quản lý trực tiếp HSSV.
          - Tổng số môn học/ học phần do khoa quản lý: 12 môn học/học phần.
          * Thuận lợi:
          - Khoa được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Giám hiệu, các đơn vị phòng, khoa trong nhà trường.
   - Là một khoa có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy, phương pháp giảng dạy sáng tạo, được đào tạo đúng chuyên ngành, có kiến thức vững vàng. 
          * Khó khăn:
          - Trong năm 2017: Khoa có nhiều GV tham gia học tập NCS, cao học, GV nghỉ giảng dạy không lương; 03 GV thể dục tham gia giảng dạy ở HK1, còn 4 GV tham gia trực ở CS1, CS2 nên gặp khó khăn trong phân công nhiệm vụ khác như: (Văn nghệ, trọng tài, kẻ sân, quản lý các hoạt động ngoại khóa của SV...)
          - Có sự luân chuyển, thay đổi về nhân sự.
          - Các giảng viên con còn nhỏ, kinh tế còn gặp khó khăn nên chưa có nhiều thời gian học tập nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng dạy.
          - Ngoài việc giảng dạy trong trường, cán bộ, giảng viên trong khoa phải thu xếp giảng dạy ngoài trường nên cần có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
          * Nhiệm vụ chính của khoa:
          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          - Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lí tưởng sống nhân văn, cao đẹp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và thể lực tốt cho sinh viên.
          - Tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, TDTT cho CBVC và SV trong nhà trường.
          Bào cáo đã nêu rõ những thành tựu đã đạt được cùng như những tồn tại của Khoa GDCT&TC trong năm 2017 vừa qua. Sau phần đánh giá những thành tựu và hạn chế năm 2017, Báo cáo đã đề ra phương hướng cho năm 2018, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.
          Như Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 đã khẳng đinh “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sau phần báo cáo của TS. Phạm Thị Hồng Hoa, đại diện đoàn chủ tich đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. ThS. Trần Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng tổ công đoàn khoa đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổ công đoàn Khoa Giáo dục chính trị và thể chất. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của của Tổ công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2012 – 2017.
          * Thuận lợi:
          - Công đoàn khoa được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường và các đơn vị phòng, khoa trong nhà trường.
         - Là một khoa có nhiều giảng viên trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy, phương pháp giảng dạy sáng tạo, được đào tạo đúng chuyên ngành, có kiến thức vững vàng.
           - Cán bộ quản lý gương mẫu, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
          * Khó khăn:
          - Từ năm 2013-2017: Công đoàn khoa có 08 Đ/c tham gia nghiên cứu sinh (trong đó có 01 đ/c học tập trung tại Pháp: Đ/c Luyến), 04 Đ/c học cao học, 01 Đ/c nghỉ giảng dạy không lương 2 tháng (Đ/c Duân) nên gặp khó khăn trong phân công nhiệm vụ.
          - Có sự luân chuyển, thay đổi về nhân sự (Đ/c Nguyên, Đ/c Dự, Đ/c Nhan, Đ/c Ngọc) về phòng Công tác SV và về Học viện phụ nữ HN.
          - Ngoài việc giảng dạy trong trường, cán bộ, giảng viên trong khoa phải thu xếp giảng dạy ngoài trường, tham gia công tác NCKH, viết bài cho tạp chí, trang web của khoa và nhiều hoạt động phong trào của khoa và nhà trường nên cần có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
          * Đội ngũ cán bộ viên chức – lao động
          - Cơ cấu tổ chức công đoàn: Tổ Công đoàn khoa GDCT&TC có 02 bộ môn là: Bộ môn GDCT và Bộ môn GDTC.
          - Về số lượng: Từ năm 2013-2016: Tổng số có 27 đoàn viên. Từ năm 2017 đến nay còn 23 đoàn viên, hiện tại số đoàn viên nữ là 12/23 người chiếm 52,17%, đoàn viên nam 11/23 chiếm 47,83%. 
          Từ đó Báo cáo đã nêu bật được những thành tích trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 như: Công tác tuyên truyền giáo dục, tập hợp đội ngũ CNVCLĐ; Tổ chức phong trào trong CBVCLĐ; Tham gia quản lý cùng với chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Báo cáo đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2017 - 2022, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo. 
IMG 1446
ThS.Trần Thị Hồng Nhung -  Tổ trưởng công đoàn khoa Giáo dục chính trị và thể chất đại diện đoàn chủ tich
đọc báo cáo tại Đại hội
          Nhằm phát huy và bảo đảm quyền của người lao động, sau phần báo cáo của đoàn chủ tich các công đoàn viên trong khoa đã tích cực tham luận, phát biểu ý kiến và thẳng thắn chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại của khoa trong năm 2017, Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2012 - 2017. Với gần 10 lượt ý kiến tập trung vào các nội dung như nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức giảng dạy, ngâng cao trình độ cho giảng viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì và bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức, công tác nghiện cứu khoa học, các quy chế nội bộ đang hiện hành,… Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị viên chức khoa năm 2017 đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ cơ sở cho cán bộ giảng viên như tinh thần nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đã đề ra trong nghiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
IMG 1495
 TS. Ngô Hữu Mạnh – P. Trưởng phòng KHCN và hợp tác quốc tế phát biểu tại Đại hội
          Sau phần tham luận, phát biểu ý kiến của các đ/c công đoàn viên là các phát biểu của các đại biểu đại diện các phòng ban chức năng liên quan các ý kiến của công đoàn viên. Cuối Đại hội thay mặt đoàn chủ tịch ThS. Trần Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng tổ công đoàn khoa đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng năm 2018 của ban chấp hành công đoàn trường Đại học Sao Đỏ và lấy ý kiến đòng góp cũng như biểu quyết thông qua dự thảo. Kết thúc Đại hội là kết luận của Đoàn chủ tịch và phần phát biểu của TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn nhà trường với Đại hội, từ đó Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên đã động viên khuyến khích các công đoàn viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục những tồn tại để xây dựng khoa và nhà trường ngày càng vững mạnh. 
img 1502
TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn nhà trường phát biểu tại Hội nghị
          Trước khi tuyên bố bề mạc thư ký Hội nghị ThS. Nguyễn Thị Thu Hường – Thư ký Đại hội đã đại diện đoàn chủ tịch thông qua biên bản và lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu nêu ra cho phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 21/21 đồng chí (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua.
          Sau gần 4 giờ làm việc rất tích cực và sôi nổi Đại hội Công đoàn khoa GDCT&TCnhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã khẳng định tổ công đoàn khoa GDCT&TC đã phát huy vai tròđại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giảng viên trong khoa; có trách nhiệm tham gia góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trườngvũng mạnh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ công đoàn khoa đã làm tốt nhiệm vụ đại diện và tổ chức cán bộ, giảng viên tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định. Đồng thời, tổ công đoàn đã làm tốt trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với nhà trường, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Có thể khẳng định, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội nghị viên chức khoa năm 2017 đã trở thành buổi sinh hoạt để các thầy, các cô bày tỏ quan điểm, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết trong đơn vị và nhà trường. Hội nghị đã kịp thời làm rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chúng ta đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm vừa qua và làm tiền đề để khoa và nhà trường gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm tiếp theo. Hơn bao giờ hết, chúng ta luôn tin tưởng vào sự tập hợp, lãnh đạo của Tổ công đoàn khoa, sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn nhà trường.Qua đây giúp giảng viên tích cực hơn nữa trong việc cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ cũng như tinh thần trách nhiệm và áp dụng nó vào trong quá trình giảng dạy,giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn,chấp hànhtốt đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng trong thực tiễn cuộc sống./. 
IMG 1447
Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu của niệm kỳ 2017 – 2022 và năm kế hoạch 2018

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,295
  • Tháng hiện tại10,895
  • Tổng lượt truy cập3,219,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây