***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Tưởng T8 1

Sự cần thiết thay đổi hình thức thi kết thúc học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin từ tự luận sang hình thức trắc nghiệm

 08:22 15/08/2022

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã mang lại những khởi sắc to lớn trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được áp dụng ngày càng phổ biến tại các trường cao đẳng, đại học. Trong đó, khâu đánh giá điểm đúng và chính xác đối với sinh viên sau khi hoàn thành bài thi là một trong những tính năng hữu hiệu được thực hiện trên phần mền máy tính được con người thừa nhận.

Ha T6 1

Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 15:38 17/06/2022

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Quá trình ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời mà chúng ta phải noi theo.

Dung 5 1

Giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 19:49 25/05/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, trước khi rời xa thế giới, trong tác phẩm Di chúc, Bác không quên căn dặn: Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đây là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

IMG 2410

Một số yêu cầu giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Trường Đại học Sao Đỏ trong điều kiện tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 07:35 19/05/2022

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục đại học. Bên cạnh những yếu tố tích cực do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, thì các thế lực thù địch lại đang lợi dụng những thành tựu tiên tiến của cách mạng khoa học công nghệ để tăng cường các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu, giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Việt Nam, trong đó có trường Đại học Sao Đỏ giúp chúng ta sẽ tận dụng tốt thời cơ để đột phá, phát huy vai trò của các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo ra thế hệ trí thức đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh chính trị để xây dựng, phát triển đất nước, và nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu của các thế lực thù địch.

Lý T4

Ý nghĩa bản “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin và sự chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng của Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX

 07:49 29/04/2022

Quá trình tiếp cận với bản “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin có ý nghĩa to lớn tới sự chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng của Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX. Văn kiện này được V.I.Lênin viết vào tháng 6-1920 để trình bày tại Đại hội II Quốc tế cộng sản. Luận cương được đăng trên Tạp chí Quốc tế cộng sản số 11, ngày 14-7-1920 và trên báo Nhân đạo (L’Humanite) – cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ngày 16 và 17-7-1920. Bản luận cương có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà đối với cả con đường cách mạng của Việt Nam.

Hà Tháng 4

Tuổi trẻ Trường Đại học Sao Đỏ phát huy tinh thần ngày Giải phóng miền Nam 30/4 trong thời đại mới

 16:24 27/04/2022

Cách đây 47 năm, vào ngày 30/4/1975, toàn dân tộc Việt Nam đã vỡ òa trong giây phút lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian lao và anh dũng của dân tộc ta (1954 – 1975).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

 08:07 08/03/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của con người, coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Người luôn khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ ra các chuẩn mực của con người mới cũng như các biện pháp để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, trong đó biện pháp quan trọng nhất là giáo dục và đào tạo. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước để đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, thì vai trò chủ quan, trong đó nhân tố con người đóng vai trò quyết định. Nhận thức đúng đắn vai trò của con người trong bối cảnh mới, Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa ra những chỉ đạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện nay.

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

 18:38 04/03/2022

Ngay trong thời kỳ tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Không chỉ dừng lại ở đó, là nhà tư tưởng, lý luận cách mạng lớn của dân tộc, Hồ Chí Minh còn thấy rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giải phóng phụ nữ, coi đó là thước đo của trình độ văn minh.

ĐH13

Đảng Cộng sản Việt Nam - 92 năm truyền thống vinh quang (3/2/1930 – 3/2/2022)

 12:56 03/02/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 92 năm lãnh đạo cách mạng của dân tộc, Đảng ta đã khẳng định được vai trò sứ mệnh lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Trong điều kiện mới cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước, chúng ta cugx cần nhận diện, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng.

cover pc 1641896167 (1)

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng tiến tới hiện thực hóa con đường cứu nước.

 19:26 13/01/2022

Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước với hành trang duy nhất là lòng yêu nước. Sau khi tìm thấy con đường cách mạng vô sản, Người đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng để tiến tới việc hiện thực hóa con đường cứu nước.

download (58)

Giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

 21:16 08/10/2021

Trong thời đại ngày nay, trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu, chủ nghĩa Mác vẫn khẳng định rõ sức sống bền vững nhờ tính khoa học và cách mạng, Nhiều giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin mang sức sống trường tồn vẫn tiếp tục tỏa sáng với chủ nghĩa nhân văn vì con người.

ảnh 5

Trường Đại học Sao Đỏ tích cực hợp tác với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo người học

 07:49 17/09/2021

Trường Đại học Sao Đỏ với sứ mạng - 2025: “Đào tạo gắn với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Học đi đôi vơi hành, lý thuyết gắn với thực tế, Nhà trường gắn với Doanh nghiệp…”. Trong những năm qua, Nhà trường đã rất tích cực đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1630941184 HCM

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

 09:16 10/09/2021

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng.

download (56)

76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)

 07:26 01/09/2021

Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là mốc son vĩ đại mở ra một thời đại mới của dân tộc ta, thời đại cả dân tộc đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn cho những giành thắng lợi vĩ đại trong những chặng đường tiếp theo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới hướng tới 100 năm thành lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2030 và 100 năm thành lập nước 2/9/1945 – 2/9/2045.

tải xuống

86 năm cách mạng tháng Tám thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (19/8/1945 – 19/8/2021)

 07:47 11/08/2021

Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng vĩ đại của đồng bào ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trước Thực dân Pháp, Phát xít Nhật Bản và bọn phản động tay sai. Thắng lợi này mở ra sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay240
  • Tháng hiện tại60,167
  • Tổng lượt truy cập3,038,220
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây